nl_flagOnze website gebruikt voor diverse onderdelen, voor het gebruiksgemak, cookies om het onze bezoekers gemakkelijker te maken.

Daarnaast gebruiken we zowel Google Analytics als Google Adsense welke de nodige details in cookie vorm opslaan. Deze gebruiken we om het succes van bepaalde pagina’s te controleren en op basis hiervan aanpassingen te kunnen doen.

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over wat we precies met deze informatie doen of eens een kijkje willen nemen in welke informatie wij van website bezoekers bijhouden of in kunnen zien in Google Analytics / Google Adsense, dan zijn wij hiervoor tevens beschikbaar via onze reguliere contact mogelijkheden. Uiteraard vertellen we je graag meer indien gewenst(let wel dat we niet altijd direct kunnen reageren).

Google slaat verder gegevens op omdat zowel Analytics als Adsense een dienst van Google zijn.

Google kan worden verplicht tot afgifte van deze gegevens indien door je noodzakelijk geacht. Wij hebben hier verder geen invloed op en worden hiervan helaas ook niet op de hoogte gesteld.

We zouden je vriendelijk willen verzoeken om cookies toe te staan voor onze website, zodat we zoveel als mogelijk onze website kunnen verbeteren en jou en anderen de meest beste functionaliteit kunnen blijven aanbieden.

uk_flagOur website uses cookies for various items, for ease of use, cookies to make it easier for our visitors.

We use both Google Analytics and Google Adsense which store the necessary details in cookie form. Which we use to monitor the success of certain pages and as basis to make adjustments.

QUESTIONS

If you have questions about what exactly we do with this information or wanted to take a look at what information we collect about website visitors or can see in Google Analytics / Google Adsense, we will be available through our regular contact options. Of course, we love to tell you more if needed (please note that we can not always respond immediately).

Google will store more data because both Analytics and Adsense are a service of Google. Google may be required to issue these data if you deem it necessary. Note we don’t have any influence on that and we will not be kept up to date on these matters.

We would like to ask you to enable cookies for our website, so we can improve our website and you can continue to offer the most best features to you and others.